Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. De organisatie: Leercentrum Hardenberg (LCH)
B. De contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
C. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
D. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op
deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

3.1 Huiswerkbegeleiding
3.1.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier.
3.1.2 De overeenkomst geldt voor minimaal 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar.
3.1.3 De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden met een maand opzegtermijn per datum van
opzegging. Dit dient te gebeuren bij de leiding van Leercentrum Hardenberg d.m.v. een E-mail.
3.1.4 Indien dagen worden gemist, kunnen deze in overleg in dezelfde week worden ingehaald. De middagen worden
niet automatisch meegenomen naar een andere week. Dit kan uitsluitend in overleg met de leiding en hier kunnen
verder geen rechten aan worden ontleend.
3.2. Bijlessen/examentraining
3.2.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier.
3.2.2 Ingeplande bijlessen dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de bijles alsnog in
rekening gebracht.
3.2.3 In het geval dat de docent niet in staat is de bijles te geven, zal de bijles worden verplaatst of geannuleerd.
3.2.4 De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden. Dit dient te gebeuren bij de leiding van
Leercentrum Hardenberg d.m.v. een E-mail en zal ingaan met een maand opzegtermijn.
3.3 De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen. Hieronder wordt in
ieder geval verstaan:
a. Het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie.
b. Hetgeen in art. 6.75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht.
c. Alcohol- en drugsgebruik van de leerling.

Artikel 4 Vergoeding

4.1 De tarieven van de verschillende diensten die Leercentrum Hardenberg verleend, worden elk jaar op 1 augustus
vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
4.2 Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van het tarief van de 1e maand.
4.3 Voor huiswerkbegeleiding wordt het hele jaar gefactureerd, met uitzondering van de 6 weekse zomervakantie.
Afhankelijk van de vakantieperiode worden de maanden juli/augustus naar rato in rekening gebracht.
4.4 Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van juli/augustus), ongeacht of er uitval door vakanties,
feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere vorm van verhindering is.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de contractant akkoord met een automatische incasso van de
maandelijkse vergoeding, tenzij de contractant en de organisatie anders overeenkomen. De maandvergoeding wordt
iedere maand afgeschreven.
5.2 In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de
betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van € 7,50
administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling

6.1 De leerling is verplicht om:
a. zich aan de algemene afspraken te houden. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te
passen.
b. belangrijke gegevens m.b.t. zijn schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de organisatie zoals
studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.
6.2 Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling,
met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde gedrag.

Artikel 7 Verplichtingen van de contractant
7.1 De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een
goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.
7.2 De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de website van de
organisatie.
7.3 De contractant geeft toestemming aan Leercentrum Hardenberg om toegang te krijgen tot het benodigde
leerlingvolgsysteem van de leerling.

Artikel 8 Verplichtingen van de organisatie

8.1 De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen m.b.t. ontvangen informatie van en over de
leerling en de contractant overeenkomstig de Wet persoonsgegevens.
8.2 De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 LCH is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of onrechtmatig gebruik van het
studiemateriaal.
9.2 LCH is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan t.g.v. het
verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
9.3 LCH sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, wanneer de opdrachtgever bewijst dat enigerlei schade
is ontstaan t.g.v. het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid
zijdens LCH.
9.4 LCH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever.
9.5 LCH is nimmer aansprakelijk voor schoolprestaties of -resultaten.

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 Opdrachtgever vrijwaart LCH voor eventuele aanspraken van derden, die i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden.
10.2 Indien LCH door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden LCH zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht
opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is LCH, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade, aan de zijde van LCH komen integraal
voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendommen en auteursrechten

11.1 LCH behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en ander
intellectuele wet- en regelgeving.
11.2 LCH behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 Reclamaties en verjaringstermijn

12.1 Klachten over LCH en de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever, binnen zeven dagen na
ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de leiding van LCH middels een E-mail.
12.2 Klachten over de factuur dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te worden gemeld.
12.3 De opdrachtgever dient LCH in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn
volledige medewerking te verlenen.
12.4 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die LCH daartoe heeft moeten
maken, daaronder begrepen onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.
12.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen van verweren
jegens LCH en de door LCH bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 Gebruik van naam en/of beeldmerk van LCH

13.1. De naam van Leercentrum Hardenberg en alle overige aan LCH gelieerde, of redelijkerwijs te liëren
namen/(beeld)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming door opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-)
uitingen.
13.2 Alle correspondentie tussen LCH en opdrachtgever is van vertrouwelijke aard en mag zonder toestemming niet
worden gepubliceerd.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtstelsel van toepassing op alle aangelegenheden
betreffende deze algemene voorwaarden, de overeenkomt of de uitvoering van de overeenkomst.
14.2 Geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die
verbonden is aan de rechtbank.

Scroll naar boven